Odhlášení daně z nemovitých věcí do 1. února 2021.


Prodali jste v roce 2020 nemovitost? Nezapomeňte se nejpozději do 1. února odhlásit z daně z nemovitostí.

 

Povinnost odhlásit se z daně

§ 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí říká:

Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí postavení poplatníka proto, že se v průběhu zdaňovacího období změnila jeho vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí (např. když všechny nemovité věci prodá, nebo tyto nemovité věci zanikly), je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Tento termín letos vychází na neděli, proto se datum podání posouvá na pondělí 1. února 2021.

Jak se odhlásit z daně nemovitostí

Zákon pro odhlášení nestanovuje formu podání ani nebyl vydán zvláštní tiskopis. Uvedenou skutečnost lze sdělit místně příslušnému správci daně neformálním podáním, obvykle dopisem, ze kterého je zřejmé, že daňový subjekt přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Vzor dopisu pro odhlášení daně

Adresováno:
Finančnímu úřadu
adresa místně příslušného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne …… prodal svou nemovitost …… (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy)

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

Václav Vokurka
trvale bytem……

 

 

Dopis pošlete doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky místně příslušnému správci daně. Místně příslušný správce daně je dle adresy nemovitosti, ne dle vašeho trvalého bydliště.

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu

Pokud jste prodali jednu nemovitost a v územním obvodu správce daně máte další nemovitosti, které podléhají dani z nemovitostí, tak v takovém případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně.

Podle § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí jste povinni podat daňové přiznání, v němž změnu zohledníte, a to ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, v němž jste pozbyli vlastnické právo k nemovité věci.

V takovém případě můžete:

  1. podat řádné daňové přiznání a ve formuláři uvedete všechny nemovité věci ve svém vlastnictví ke stavu k 1. lednu zdaňovacího období (tj, kalendářní rok), na který je daň stanovována.
  2. podat jen dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

 

Článek z REMAX

Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa